Ανακοινώθηκε νέο Voucher για 5.000 άνεργους πτυχιούχους ηλικίας 25-45 ετών στον κλάδο της πληροφορικής

Η Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ενεργώντας ως Δικαιούχος, αναλαμβάνει την υλοποίηση των πράξεων: «Προώθηση στην Απασχόληση Άνεργων νέων 25 έως 29 ετών πτυχιούχων θετικής, τεχνολογικής και οικονομικής κατεύθυνσης, μέσω κατάρτισης στον κλάδο ΤΠΕ», με κωδικό ΟΠΣ 5037524 και «Προώθηση στην Απασχόληση Άνεργων νέων 30 έως 45 ετών πτυχιούχων θετικής, τεχνολογικής και οικονομικής κατεύθυνσης, μέσω κατάρτισης στον κλάδο ΤΠΕ», με κωδικό ΟΠΣ 5037525.

Θες να κάνεις την αίτηση σου; Πάτησε εδώ
Θες περισσότερες πληροφορίες; Πάτησε Εδώ

 

Σκοπός της Δράσης:

Σκοπός των δράσεων είναι η ενδυνάμωση και αναβάθμιση των προσόντων και των δεξιοτήτων των συμμετεχόντων μέσω συνδυασμένων δράσεων κατάρτισης και πιστοποίησης και η διευκόλυνση της ένταξης/επανένταξής τους στην αγορά εργασίας.

 

Περιεχόμενο:

Οι δράσεις θα υλοποιηθούν με το σύστημα επιταγής κατάρτισης (training voucher) και περιλαμβάνουν:

 • 400 ώρες θεωρητική κατάρτιση, σε ένα παρακάτω αντικείμενα κατάρτισης με σειρά προτίμησης:
 1. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

Βασικές Επαγγελματικές Γνώσεις: 1. Τεχνικές επικοινωνίες – Επιχειρηματικότητα, 2. Εισαγωγή στην πληροφορική, 3. Δίκτυα υπολογιστών και επικοινωνιών, 4. Βασικές Υπηρεσίες Διαδικτύου, 5. Λειτουργικά συστήματα, 6. Εισαγωγή στις βάσεις δεδομένων, 7. Εισαγωγή στον προγραμματισμό

Ειδικές Επαγγελματικές Γνώσεις: 1. Αντικειμενοστραφής προγραμματισμός (C++,Java), 2. Σχεδίαση και υλοποίηση εφαρμογών οπτικού προγραμματισμού, 3. Τεχνολογία Πολυμέσων, 4. Σχεδιασμός και ανάπτυξη διαδικτυακών εφαρμογών, 5. Προχωρημένα θέματα ανάπτυξης συστημάτων παγκοσμίου ιστού (πχ. μοντέλα δεδομένων και γλώσσες βασισμένα σε XML, υπηρεσίες διαδικτύου, WSDL κλπ.)

 1. ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Βασικές Επαγγελματικές Γνώσεις: 1. Τεχνικές επικοινωνίες – Επιχειρηματικότητα, 2. Εισαγωγή στην πληροφορική, 3. Δίκτυα υπολογιστών και επικοινωνιών, 4. Βασικές Υπηρεσίες Διαδικτύου, 5. Λειτουργικά συστήματα, 6. Εισαγωγή στις βάσεις δεδομένων, 7. Εισαγωγή στον προγραμματισμό

Ειδικές Επαγγελματικές Γνώσεις: 1. SQL, 2. Ηλεκτρονική επεξεργασία εικόνας, 3. HTML/CSS/Javascript , 4. PHP, 5. Ολοκληρωμένα εργαλεία ανάπτυξης ιστοχώρων , 6. Ηλεκτρονικό Εμπόριο, 7. Σχεδιασμός και ανάπτυξη διαδικτυακών εφαρμογών

 1. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΒΑΣΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Βασικές Επαγγελματικές Γνώσεις: 1. Τεχνικές επικοινωνίες – Επιχειρηματικότητα, 2. Εισαγωγή στην πληροφορική, 3. Δίκτυα υπολογιστών και επικοινωνιών, 4. Βασικές Υπηρεσίες Διαδικτύου, 5. Λειτουργικά συστήματα, 6. Εισαγωγή στις βάσεις δεδομένων, 7. Εισαγωγή στον προγραμματισμό

Ειδικές Επαγγελματικές Γνώσεις: 1. Αντικειμενοστραφής προγραμματισμός (C++,Java), 2. Δομές δεδομένων και διαχείριση βάσεων δεδομένων, 3. SQL/MySQL/SQL SERVER, 4. Oracle administration, 5. Σχεδιασμός και ανάπτυξη διαδικτυακών εφαρμογών 6. Μη σχεσιακές βάσεις δεδομένων NOSQL

ενώ συμπεριλαμβάνονται θεματικές ενότητες που αφορούν «οριζόντιες δεξιότητες», διάρκειας δέκα (10) ωρών, οι οποίες είναι α) Τεχνικές αναζήτησης εργασίας, β) Υγιεινή και ασφάλεια στην εργασία, γ) βασικές αρχές εργατικού δικαίου.

 • Μια (1) ατομική συνεδρία, μετά την λήξη της θεωρητικής κατάρτισης, με εξειδικευμένο στέλεχος συμβουλευτικής, η οποία θα εστιάσει στη προετοιμασία των ωφελουμένων για την ομαλή  ένταξή τους στην πρακτική άσκηση.
 • Πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων από Φορέα Πιστοποίησης με βάση το ισχύον Εθνικό ή Ευρωπαϊκό θεσμικό πλαίσιο. Η πιστοποίηση για γίνει μέσω εξετάσεων και επανεξετάσεων. Η συμμετοχή των ωφελουμένων στις εξετάσεις είναι υποχρεωτική για μία μόνο φορά (ανεξαρτήτως επιτυχίας). Η επιτυχία του ωφελούμενου στις εξετάσεις πιστοποίησης είναι απαραίτητη για την συνέχιση αυτού στην πρακτική άσκηση.
 • 200 ώρες πρακτική άσκηση σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα, με ΚΑΔ 61, 62 και 63.
 • Μία (1) ατομική συνεδρία, μετά την λήξη της πρακτικής άσκησης, με εξειδικευμένο στέλεχος συμβουλευτικής, η οποία θα εστιάσει στη προετοιμασία των ωφελουμένων για την επερχόμενη είσοδό τους στην αγορά εργασίας.

 

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν:

Άνεργοι οι οποίοι πληρούν τις κάτωθι προϋποθέσεις:

 1. Να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ, ανεξαρτήτως αν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ή όχι και να βρίσκονται εκτός Εκπαίδευσης, Απασχόλησης ή Κατάρτισης.
 2. Να έχουν γεννηθεί:
  1. από 01.01.1990 μέχρι και 30.09.1994*
  2. από 01.01.1974 μέχρι και 31.12.1989*
 3. Να είναι πτυχιούχοι ΑΕΙ -ΤΕΙ σχολών θετικής, τεχνολογικής και οικονομικής κατεύθυνσης (εκτός πληροφορικής) 
 4. Να έχουν τουλάχιστον καλή γνώση αγγλικής γλώσσας.
 5. Να μην παρακολουθούν ή να έχουν παρακολουθήσει άλλο συγχρηματοδοτούμενο από το ΕΚΤ πρόγραμμα κατάρτισης κατά τα δύο (2) έτη πριν από την υποβολή της αίτησης συμμετοχής στην παρούσα πρόσκληση.
 6. Να μην είναι σπουδαστές/στριες ή φοιτητές/τριες

Κατά την έναρξη των δράσεων, δηλ. την πρώτη ημέρα θεωρητικής κατάρτισης, οι ωφελούμενοι  ωφελούμενος θα πρέπει να είναι: από 25 ετών και πάνω και κάτω των 30 ετών ενώ αντίστοιχα θα πρέπει να είναι από 30 ετών και πάνω και κάτω των 45 ετών αναλόγως σε ποια δράση θα συμμετάσχει.

 

Εκπαιδευτικό Επίδομα:

Κάθε ωφελούμενος που ολοκλήρωσε το πρόγραμμα κατάρτισης και τις συνδεόμενες με αυτό υπηρεσίες συμβουλευτικής και πιστοποίησης γνώσεων και δεξιοτήτων, δικαιούται να λάβει συνολικό εκπαιδευτικό επίδομα, το οποίο διακρίνεται σε επίδομα θεωρίας και επίδομα πρακτικής άσκησης, συνολικής αξίας δύο χιλιάδων οχτακοσίων ευρώ (2.800,00€).

 1. Το επίδομα θεωρητικής κατάρτισης ανέρχεται για κάθε καταρτιζόμενο συνολικά σε 2.000 € (400 ώρες X 5 €/ώρα).
 2. Το επίδομα πρακτικής άσκησης για κάθε καταρτιζόμενο ανέρχεται συνολικά σε 800 €, (200 ώρες X 4 €/ώρα).

Σε περίπτωση μη ολοκλήρωσης της δράσης, ο ωφελούμενος δικαιούται να λάβει το εκπαιδευτικό επίδομα που αντιστοιχεί στις δράσεις που έχει συμμετάσχει (ισχύει για επίδομα θεωρητικής κατάρτισης με την ολοκλήρωση αυτής και εφόσον δεν συνεχίσει στην πρακτική). Δεν δύναται ο ωφελούμενος να λάβει μέρος του επιδόματος (π.χ. για τις μισές μέρες που παρακολούθησε την θεωρητική κατάρτιση).

 

Δικαιολογητικά Συμμετοχής:

Οι άνεργοι που επιθυμούν να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής προς μοριοδότηση θα πρέπει να καταθέσουν στο Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ή στο φαξ:2117804505, τα παρακάτω δικαιολογητικά συμμετοχής:

1.           Αντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου.

2.           Αποδεικτικά Ανεργίας 

3.           Αντίγραφο Εκκαθαριστικού της Εφορίας  ατομικό ή οικογενειακό (φορολογικό έτος 2017)

4.           Αντίγραφο Τίτλου Σπουδών ΑΕΙ-ΤΕΙ

5.           Αντίγραφο Πιστοποιητικού Γνώσης Αγγλικής Γλώσσας

6.           Υπεύθυνη Δήλωση (δίνεται από τον Φορέα)

7.           Δικαιούχοι ΚΕΑ, «Αποτέλεσμα Αίτησης»

Σημείωση: Οι άνεργοι, που θα εγγραφούν στο Μητρώο Ωφελούμενων θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανεργίας του Ο.Α.Ε.Δ. καθ’ όλη τη διάρκεια της συμμετοχής τους στη δράση (θεωρία, συμβουλευτική, πιστοποίηση και πρακτική άσκηση) έως την ολοκλήρωσή της πρακτικής άσκησης και της συμβουλευτικής. Σε περίπτωση που ωφελούμενος απωλέσει την ιδιότητα του εγγεγραμμένου ανέργου στα μητρώα ανεργίας του Ο.Α.Ε.Δ. οποιαδήποτε στιγμή από την ημέρα ενεργοποίησης της επιταγής κατάρτισης μέχρι την ολοκλήρωση της συμμετοχής του στη δράση διαγράφεται αυτοδίκαια από το Μητρώο Ωφελουμένων και η επιταγή κατάρτισής του ακυρώνεται.

 

Κριτήρια Επιλογής – Μοριοδότηση:

Η επιλογή των ανέργων θα γίνει με μοριοδότηση, βάσει των ακόλουθων κριτηρίων.

1. Διάρκεια συνεχόμενης ανεργίας, 1 μόριο ανά πλήρη μήνα (Μέγιστος βαθμός Μορίων: 70)

2. Εισόδημα ατομικό/οικογενειακό (φορολογικό έτος 2017), (Μέγιστος βαθμός Μορίων: 30)

ΑΤΟΜΙΚΟ

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ

ΜΟΡΙΑ

0-3.500 €

0-7.000 €

30

3.501-5.000 €

7.001-10.000 €

20

5.001-8.000 €

10.001-16.000 €

15

8.001-12.000 €

16.001-26.000 €

10

12.001 € και άνω

26.000€ και άνω

0

 
3. Ωφελούμενοι του Κοινωνικού Εισοδήματος αλληλεγγύης (πρώην ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα) (Μέγιστος βαθμός Μορίων: 10)

H μέγιστη προβλεπόμενη μοριοδότηση για κάθε αιτούντα είναι τα 110 μόρια

Ο έλεγχος για τα κριτήρια μοριοδότησης 1. Ανεργία, 2. Εισόδημα και 3. ΚΑΕ θα πραγματοποιηθεί με τη διασταύρωση των στοιχείων της Αίτησης, με τα αντίστοιχα στοιχεία που τηρούνται στους αρμόδιους δημόσιους φορείς/μητρώα (ΟΑΕΔ, ΓΓΠΣ, ΗΔΙΚΑ).

Σε περίπτωση ισοβαθμιών κατά τη μοριοδότηση, προηγούνται οι υποψήφιοι που έχουν συγκεντρώσει περισσότερα μόρια στο πρώτο κριτήριο και αν αυτά συμπίπτουν, στο δεύτερο κατά τη σειρά κριτήριο που τίθενται στον Πίνακα 3 του κεφ. 2.3 στο πλαίσιο της παρούσας. Αν και σε αυτήν την περίπτωση παρουσιάζεται ισοβαθμία τότε προηγούνται οι υποψήφιοι που υπέβαλαν νωρίτερα την αίτηση υπαγωγής στο μητρώο ωφελουμένων.

 

Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Αιτήσεων:

Η προθεσμία υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης συμμετοχής των ωφελουμένων αρχίζει από 28/06/2019 και ώρα 14:00 και λήγει την 23/08/2019 και ώρα 23:59.  Επισημαίνεται: Η υποβολή αίτησης συμμετοχής σε Μητρώο Ωφελουμένων της παρούσας συνιστά εξουσιοδότηση προς τον δικαιούχο της πράξης ΕΔ ΕΣΠΑ ΑπΚΟ, για την περαιτέρω επεξεργασία, από τις αρμόδιες υπηρεσίες, των προσωπικών δεδομένων, συμπεριλαμβανομένων και των ευαίσθητων, για τις ανάγκες υλοποίησης του παρόντος προγράμματος καθώς και για την εξαγωγή τους σε μορφή μικροδεδομένων (microdata).

 

Για περισσότερες πληροφορίες:

Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινίσεις μπορείτε να καλείτε στο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης 2 «ΣΤΑΘΜΟΣ ΓΝΩΣΗΣ»,

από Δευτέρα έως και Παρασκευή, ώρες 09:00 – 17:00, στα παρακάτω τηλέφωνα : 210-3479779 / 210-3479073 / 210-3479452

Θες να κάνεις την αίτηση σου; Πάτησε εδώ
Θες περισσότερες πληροφορίες; Πάτησε Εδώ