Τεχνικός Ασφαλείας

Σε κάθε επιχείρηση που απασχολεί, έστω και ένα εργαζόμενο, ο εργοδότης έχει υποχρέωση, να χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες Τεχνικού Ασφαλείας (Τ.Α.) (Ν.3850/10).

Ο Τεχνικός Ασφαλείας:

  • Ελέγχει την ασφάλεια των εγκαταστάσεων και των τεχνικών μέσων πριν από την λειτουργία τους, καθώς και των παραγωγικών διαδικασιών και μεθόδων εργασίας πριν από την εφαρμογή τους.
  • Επιβλέπει την εφαρμογή των μέτρων υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας και πρόληψης των ατυχημάτων, ενημερώνοντας σχετικά τους αρμόδιους προϊσταμένους των τμημάτων ή την διεύθυνση της επιχείρησης.
  • Επιβλέπει την ορθή χρήση των ατομικών μέσων προστασίας.
  • Ερευνά τα αίτια  των εργατικών ατυχημάτων, αναλύει και αξιολογεί τα αποτελέσματα των ερευνών του και προτείνει μέτρα για την αποτροπή παρόμοιων ατυχημάτων.
  • Τηρεί το επιχειρησιακό απόρρητο.

Για τον καθορισμό των προσόντων του τεχνικού ασφάλειας και για τον υπολογισμό του χρόνου απασχόλησής του, οι επιχειρήσεις κατατάσσονται σε τρεις κατηγορίες: Α (υψηλής επικινδυνότητας), Β (μεσαίας επικινδυνότητας), Γ (χαμηλής επικινδυνότητας).

Τμήματα Πρωινά ή Απογευματινά με δυνατότητα παρακολούθησης online (μέσω τηλεδιάσκεψης) – Ωράριο ευέλικτο.

Οι ώρες κάθε τμήματος κυμαίνονται από 10 έως 35 ώρες επιμόρφωσης, οι οποίες διαμορφώνονται βάσει του αριθμού των εργαζομένων, καθώς και της κατηγορίας επικινδυνότητας που ανήκει η επιχείρηση.

Θέλεις να μάθεις τις τρέχουσες προσφορές μας για σεμινάρια; πάτησε εδώ

Θέλεις περισσότερες πληροφορίες  για σεμινάρια; πατήστε εδώ

Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « ΕΦΕΤ