Τα Διπλώματα Ισπανικής ως Ξένης Γλώσσας DELE είναι οι μοναδικοί αναγνωρισμένοι διεθνώς επίσημοι τίτλοι που χορηγεί το Instituto Cervantes σε συνεργασία με το  Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού της Ισπανίας.
Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων της χώρας μας έχει σχεδιάσει εξετάσεις πιστοποίησης των γνώσεων της Ισπανικής Γλώσσας, οι οποίες απευθύνονται σε Έλληνες πολίτες, ομογενείς, πολίτες κρατών μελών της Ε.Ε. και αλλοδαπούς που ζουν, εκπαιδεύονται και εργάζονται στην Ελλάδα ή και εκτός αυτής.
Επίπεδο C1/C2 το οποίο απευθύνεται σε προχωρημένους χρήστες της γλώσσας.
Επίπεδο Β1/Β2 το οποίο απευθύνεται σε χρήστες της γλώσσας με τουλάχιστον στοιχειώδες επίπεδο γνώσης.
Επίπεδο Α1/Α2 το οποίο απευθύνεται σε αρχάριους χρήστες της γλώσσας.