Τα επίπεδα γλωσσομάθειας που πιστοποιούνται με τις εξετάσεις του Goethe-Institut έχουν προσδιοριστεί βάσει της κλίμακας επιπέδων του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τις Γλώσσες: από Α1 (αρχάριοι) μέχρι Γ2 (ανώτατο γλωσσικό επίπεδο).
Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων της χώρας μας έχει σχεδιάσει εξετάσεις πιστοποίησης των γνώσεων της Γερμανικής Γλώσσας, οι οποίες απευθύνονται σε Έλληνες πολίτες, ομογενείς, πολίτες κρατών μελών της Ε.Ε. και αλλοδαπούς που ζουν, εκπαιδεύονται και εργάζονται στην Ελλάδα ή και εκτός αυτής.
Τα επίπεδα C1/C2 είναι τα ανώτερα επίπεδα γνώσεων της Γερμανικής Γλώσσας και οδηγούν σε αναγνωρισμένες εξετάσεις πιστοποίησης τους.
«Ξεκινώντας από το 0 σε 9 μήνες μπορώ να κατακτήσω το Zertifikat B1»
«Μέσα σε 5 μήνες καλύπτω όλες τις βασικές έννοιες της Γερμανικής Γλώσσας, αποκτώντας όλες τις κατάλληλες βάσεις για την απόκτηση του Zertifikat».