ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Η αξιολόγηση των μαθητών στο Κέντρο Μελέτης του "Σταθμού Γνώσης" πραγματοποιείται σε καθημερινή και εβδομαδιαία (για το Γυμνάσιο) ή μηνιαία (για το Δημοτικό) βάση. Έτσι είμαστε σίγουροι ότι οι μαθητές είναι πιο κοντά στην επίτευξη των εκπαιδευτικών τους στόχων!

Καθημερινά καταγράφεται η πορεία της μάθησης του μαθητή σε όλα τα μαθήματα του σχολείου, αλλά και στο επιπλέον υλικό που παρέχεται από τους εκπαιδευτικούς στην τάξη. Οι γονείς ενημερώνονται για την πρόοδο των παιδιών τους , τουλάχιστον μία φορά το μήνα, με τα Δελτία Προόδου. Μέσω των τελευταίων αξιολογούνται τομείς, όπως η ανάπτυξη πρωτοβουλιών, η αυτονομία, η αυτοσυγκέντρωση, η οργάνωση, το αποτέλεσμα εργασίας, η συμπεριφορά και η γενική εικόνα του μαθητή. Κατά αυτόν τον τρόπο, παρακολουθούμε την πορεία του μαθητή, κατά τη διάρκεια της χρονιάς, μέσα από μια συνεχή αξιολογική διαδικασία που μας επιτρέπει να επισημάνουμε ενδεχόμενες δυσκολίες και προβλήματα και να τον βοηθήσουμε να τα υπερπηδήσει, πετυχαίνοντας όλους τους στόχους.

Οι μαθητές στο Κέντρο Μελέτης του Σταθμού Γνώσης μαθαίνουν από μικρή ηλικία να θέτουν στόχους και να τους κατακτούν! Στην αρχή, κάθε σχολικής χρονιάς, όλοι οι μαθητές σε συνεργασία με τους γονείς και τους εκπαιδευτικούς θέτουν προσωπικούς στόχους, τους οποίους προσπαθούν να κατακτήσουν κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς. Η πορεία κατάκτησης των στόχων του παρακολουθείται από τους εκπαιδευτικούς, τον Διευθυντή Σπουδών και συνεκτιμώντας την επίδοσή του στους βαθμούς του σχολείου προσδιορίζουμε ποιοι από τους επιδιωκόμενους στόχους πραγματοποιήθηκαν και ποιοι όχι. Αν κάποιοι από αυτούς δεν έχουν επιτευχθεί, προχωράμε σε τροποποίηση του αρχικού προγράμματος ή των μεθόδων διδασκαλίας που ακολουθήθηκαν αρχικά για το συγκεκριμένο μαθητή.

Κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς πραγματοποιούνται σε προγραμματισμένες ημερομηνίες εξατομικευμένες εξεταστικές δοκιμασίες για τον έλεγχο της αφομοίωσης των διδαχθέντων από το μαθητή. Ο μαθητής παράλληλα εξοικειώνεται με τις γραπτές εξετάσεις και αποκτά μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση και εμπιστοσύνη στις δυνατότητές του.


Στο "Σταθμό Γνώσης" δεν αξιολογούμε το μαθητή από μία και μόνη αξιολογική δοκιμασία σε καθορισμένο χρόνο και επίπεδο σπουδών, αλλά η αξιολόγηση της επίδοσης, των δυνατοτήτων και των δεξιοτήτων του είναι αποτέλεσμα συλλογικών, αντικειμενικών εκτιμήσεων και αθροιστικών διαδικασιών.

Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ »